Polityka prywatności

 

Obszar roboczy 1 kopia

 

Drogi Użytkowniku,

 

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej jako „Polityka”) ma na celu przekazanie Ci informacji o tym kim jesteśmy, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jakim celu to robimy, a także w jaki sposób przetwarzamy ww. dane i co zrobić by przetwarzanie to zakończyć.

 

Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r., dalej jako: „RODO”).

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Irmar Investment sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kornela Makuszyńskiego 19, 31-752 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604045, NIP 6783172156, REGON: 369305009 o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł (dalej „Irmar”). Irmar jest właścicielem marki „Huta Ubezpieczeń”.

 

Możesz się z nami kontaktować:

 1. Pisemnie, na adres: Irmar Investment sp. z o.o., Kornela Makuszyńskiego 19, 31-752 Kraków,
 2. Mailowo, na adres: urbaniec@hutaubezpieczen.pl

 

Działając jako Administrator, Irmar ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz zwrócić się z każdym zapytaniem lub żądaniem dotyczącym przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz:

 1. wysłać pisemną wiadomość na adres: Irmar Investment sp. z o.o., Kornela Makuszyńskiego 19, 31-752 Kraków,
 2. wysłać wiadomość w formie maila bezpośrednio do Inspektora na adres: urbaniec@hutaubezpieczen.pl

 

 

Zbierane przez nas dane obejmują w szczególności: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Dodatkowo jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych wynikających z publicznie dostępnych rejestrów (KRS, CEIDG etc.)

 

WAŻNE: Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne tj. możesz, ale nie musisz tego robić. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że podanie pewnych danych może być konieczne np. do zawarcia umowy, dokonania płatności za usługi IRMAR czy rozpatrzenia reklamacji itd. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane.

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Podjęcia na Twoje żądanie określonych działań przed zawarciem umowy (np. w celu kalkulacji warunków polisy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i przez czas niezbędny do wykonania tych działań,
 2. Zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy,
 3. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i przez czas niezbędny do wykonania tych obowiązków lub przez czas trwania naszej odpowiedzialności z tego tytułu lub upływu okresu przedawnienia dotyczącego roszczeń dotyczących wykonania tych obowiązków. Do naszych obowiązków prawnych można zaliczyć przykładowo:
 • Obowiązki wynikające z procedury rozpatrywania reklamacji,
 • Obowiązki wynikające z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy,
 • Obowiązki wynikające z wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumentów księgowych wymagane prawem podatkowym i przepisami o rachunkowości,
 • Obowiązki związane z przechowywaniem danych dla celów wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności oraz innych obowiązków nałożonych na nas w ramach RODO,
 • Obowiązki związane z udostępnianiem danych organom państwowym w granicach i na podstawie prawa (np. dla celów podatkowych, rachunkowych, statystycznych)
 1. Realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności w celach:
  1. Podjęcia i dochodzenia oraz obrony naszych roszczeń – do czasu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia praw do podjęcia przez nas działań w związku z umową,
  2. Tworzenia zestawień, analiz, statystyk czy raportów i podsumowań na potrzeby wewnętrzne związane z planowaniem rozwoju, ustalaniem strategii oraz podsumowaniem bieżącej działalności – przez czas trwania umowy a następnie przez czas biegu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (w przypadku braku umowy – przez czas trwania naszych działań a następnie przez czas biegu okresu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami),
  3. W celach marketingowych oraz w celach profilowania, w tym przede wszystkim w zakresie przekazywania informacji o produktach i usługach a także akcjach promocyjnych oraz ofertach specjalnych – przez czas trwania umowy lub przez czas trwania wyrażonej zgody marketingowej,
  4. Wsparcia obsługi klienta, w tym w celu udzielenia odpowiedzi w ramach formularza kontaktowego czy panelu klienta – przez czas trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie,
  5. W celach zapewnienia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa danych w sieci Internet – przez okres przechowywania danych oraz do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z tym przechowywaniem,
 2. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę w zakresie i w celach określonych w treści zgody oraz przez czas jej trwania, a po wycofaniu zgody do momentu przedawnienia roszczeń związanych z działaniami podjętymi na podstawie zgody lub do czasu ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności lub innych obowiązków nałożonych na nas na mocy RODO.

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe mogą być podejmowane (w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany) różne czynności obejmujące m.in. przechowywanie, przesyłanie, modyfikowanie, zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przeglądanie, dopasowywanie, łączenie, niszczenie, usuwanie, segregowanie.

 

W ramach naszej działalności możemy przekazywać Twoje dane:

 1. Naszym pracownikom, współpracownikom i zleceniobiorcom,
 2. Podmiotom przetwarzającym w naszym mieniu Twoje dane w zakresie innym niż określony w pkt. 1 (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne, księgowe itd.),
 3. Innym podmiotom, jeśli jest to potrzebne do prawidłowego wykonywania przez nas działalności oraz podejmowania czynności na podstawie umowy lub na Twoje żądanie wyrażone przed lub zamiast zawarcia umowy (np. zakładom ubezpieczeń, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą itd.)

 

Twoje dane osobowe mogą być ponadto przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej, w związku z:

 1. działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, m.in. Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat.

Przez okres obowiązywania umowy z Tobą do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem – na podstawie Twojej zgody, będziemy mogli automatycznie przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dokonywać ich tzw. profilowania.

 

Profilowanie to automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystywaniu do oceny Twoich zachowań, w tym analizy i prognozy Twojej sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, decyzji zakupowych, itp. Obejmuje ono np. określenie w jaki sposób korzystasz z Internetu czy jakie produkty kupujesz. Dzięki temu możemy dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb. Decyzje w tym zakresie podejmujemy w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies.

W ramach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

1.      dostępu do Twoich danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać:

 • Wglądu w Twoje dane, który może dotyczyć wszystkich lub wybranych danych,
 • informacji na temat Twoich danych osobowych, w tym, m.in. informacji: czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie dane przetwarzamy, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, komu przekazujemy Twoje dane osobowe czy przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane,
 • przekazania kopii Twoich danych osobowych w wybranej przez Ciebie formie (jeśli forma nie zostanie oznaczona, dane zostaną przekazane domyślnie w formie elektronicznej).
 • przekazania kopii Twoich danych osobowych w wybranej przez Ciebie formie (jeśli forma nie zostanie oznaczona, dane zostaną przekazane domyślnie w formie elektronicznej).

 

2.      sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, w ramach których możesz żądać, abyśmy usunęli błędy, usterki, mylne informacje w zakresie Twoich danych.

3.      żądania usunięcia przez nas danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w ramach którego możesz żądać:

 • usunięcia przez nas Twoich danych osobowych,
 • poinformowania przez nas inne podmioty, którym upubliczniliśmy Twoje dane, które mamy obowiązek usunąć, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji,

 

4.      ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którym możesz do nas wystąpić w jednym z następujących przypadków:

 • jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych będących w naszej dyspozycji – wówczas możesz żądać ograniczenia przetwarzania np. poprzez zaprzestanie przetwarzania, przez okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość Twoich danych,
 • jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem np. nie uzyskaliśmy Twojej zgody, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu przez nas Twoich danych, żądając w to miejsce ograniczenia ich wykorzystania,
 • jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów przetwarzania, a są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • jeżeli złożyłeś sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas – wówczas możesz żądać ograniczenia przez nas przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 

5.      prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego możesz od nas żądać:

 • otrzymania danych osobowych, które przekazałeś nam na podstawie zgody lub umowy lub w związku z żądaniem przez Ciebie podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz które my przetwarzamy w sposób zautomatyzowany;
 • przesłania ww. danych bez utrudnień
 • przesłania przez nas ww. danych innemu podmiotowi, o ile jest to technicznie możliwe

 

6.      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

7.      prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez konsekwencji bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonaliśmy przed cofnięciem, przy czym po cofnięciu zgody, nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych i będziemy musieli je usunąć, chyba, że istnieć będzie inna podstawa prawna do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wobec tzw. profilowania,
 • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przy czym gdy złożysz nam taki sprzeciw nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Twoich praw.

 

Swoje prawa możesz realizować w każdym czasie występując do nas z odpowiednim żądaniem:

1.      Pisemnie, na adres: Irmar Investment sp. z o.o., ul. Kornela Makuszyńskiego 19, 31-752 Kraków,

 

Udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań

 

Możemy używać plików cookies, kiedy korzystasz z usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego www.hutaubezpieczen.pl

 

Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tej stronie są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego komputera – jesteś zatem anonimowy (bez podawania Twojego imienia lub nazwiska).

 

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po Twojej stronie jako osoby odwiedzającej naszą stronę (np. na dysku twardym Twojego komputera, laptopa czy na karcie pamięci twojego telefonu lub innego urządzenia, z którego korzystasz). Są to informacje, które mogą być odczytane przez nasz system przy każdorazowym połączeniu się Twojego komputera lub innego urządzenia, z którego korzystasz. Dostarczają one danych statystycznych o Twoich ruchach i korzystaniu przez Ciebie z poszczególnych stron naszego serwisu. Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies służą do zwiększania Twojej wygody oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług.

 

 • identyfikacji Ciebie jako osoby zalogowanej w naszym serwisie internetowym i pokazywania, że jesteś zalogowany,
 • zapamiętywania wybranych przez Ciebie ofert czy informacji o złożonych przez Ciebie zamówieniach,
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówień, ankiet lub danych logowania do naszego serwisu internetowego,
 • obsługi Twojego konta w serwisie internetowym,
 • dostosowania zawartości naszych stron do Twoich indywidulanych preferencji,
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego serwisu internetowego.

   

  Twoja przeglądarka internetowa standardowo domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia w tym zakresie należy w ustawieniach przeglądarki zastąpić automatyczną obsługę plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika).

   

  DODATKOWE INFORMACJE:
  W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować z uwzględnieniem podanych w niniejszej Polityce danych adresowych Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Twoja przeglądarka internetowa standardowo domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia w tym zakresie należy w ustawieniach przeglądarki zastąpić automatyczną obsługę plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika).

   

  DODATKOWE INFORMACJE:
  W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować z uwzględnieniem podanych w niniejszej Polityce danych adresowych Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

8.  Pliki „cookies”

 1. Serwis używa „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook).
  5. „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcy anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.
  6. Używając plików cookies w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy Twojej tożsamości na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies. Zbierane bezosobowe, bezimienne informacje dotyczą jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu. Przechowywanie informacji na Twoim urządzeniu lub uzyskiwanie do niego dostępu nie powoduje w nim zmian konfiguracyjnych i zmian w zainstalowanym oprogramowaniu.
  7. W ramach przeglądarki internetowej jest możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies poprzez ich wyłączenie, przywrócenie lub blokowanie plików cookies konkretnych witryn. W każdej chwili można również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym. Poniżej przedstawiamy linki do oficjalnych stron internetowych najczęściej używanych przeglądarek internetowych:
  8. Jednocześnie informujemy, że zmiany ustawień w używanej przeglądarce internetowej mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Serwisu.
  9. Wobec powyższego agregacja informacji zebranych w ramach plików cookies, następuję z chwilą rozpoczęcia korzystania z naszego Serwisu, a podstawę prawną przetwarzania stanowi tu zgoda wyrażoną w trybie art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego.
  10. Pliki cookies z których korzysta Serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
  11. Narzędzia partnerów:

W Serwisie wykorzystywane są zewnętrzne pliki cookies znanych partnerów w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 • Google Analytics

Nasz Serwis korzysta z usługi Google Analytics oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies opisane powyżej, które dostarczają informacje dotyczące sposobu korzystania z naszego Serwisu. Korzystamy z Google Analytics ponadto w celu regularnej optymalizacji Serwisu. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją dla Użytkownika bardziej interesującą.

Warunki korzystania z narzędzi Google Analytics znajdują się pod linkiem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/,  informacje dotyczące ochrony danych osobowych: https://policies.google.com/?hl=pl-US, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosecurity.

 • Google Maps

Nasze strony internetowe obejmują także odnośniki do map w ramach usługi Google Maps. Operatorem tej usługi jest firma Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA, która w celu przesłania treści wymaga adresu IP Użytkownika. Informujemy, że nie mamy wpływu na wykorzystanie adresu IP Użytkownika przez firmę Google. Warunki korzystania z usługi Google Maps, w tym zasady ochrony prywatności są dostępne pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 • Google Ads (poprzednio Google AdWords)
 1. a) opis narzędzia

Korzystamy z usług Google Ads, by zwrócić uwagę Użytkownika na naszą ofertę za pomocą materiałów reklamowych zamieszczonych na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie ww. danych możemy ocenić nasz potencjał marketingowy w oparciu o zastosowane środki reklamowe. Materiały reklamowe są dostarczone przez Google za pomocą tzw. „Ad Servers”. W tym celu, używamy plików cookies serwerowych. Jeżeli wejdziesz na nasze strony internetowe przez reklamę Google, Google Ads przechowa pliki cookies na urządzeniu Użytkownika. Te pliki cookies zazwyczaj wygasają po 30 dniach i nie służą do zidentyfikowania osoby Użytkownika. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy jakichkolwiek danych osobowych na podstawie powyższych środków reklamowych. Pozyskujemy jedynie dane statystyczne od Google Ads. Na podstawie tych analiz jesteśmy w stanie ocenić, które z użytych przez nas środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych innych danych dotyczących używania materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy zidentyfikować Użytkownika na podstawie tej informacji. Co więcej, w powyższym zakresie, aktywna jest funkcja anonimizacji IP Użytkownika, która „maskuje” część jego adresu IP, aby wykluczyć możliwość powiązania go z konkretną osobą.

 1. b) remarketing Google Ads

Używamy funkcji remarketingu w usługach Google Ads, która służy do wyświetlania naszych reklam użytkownikom, którzy odwiedzili nasz Serwis. Reklamy są wyświetlane w różnych serwisach internetowych. Google Ads przechowuje liczbę użytkowników, którzy odwiedzają określone serwisy Google lub strony internetowe w Google Display Network. Ta liczba znana jako pliki cookies jest używana do rejestrowania wizyt tych użytkowników. W celu uzyskania dodatkowych informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Google, prosimy odnieść się do polityki prywatności

 • DoubleClick

Korzystamy z narzędzia DoubleClick stanowiącego część Google Inc. („Google”) w celu oceny aktywności Użytkowników w Serwisie i następnie wyświetlania się naszych reklam na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej naszych zewnętrznych dostawców. Narzędzie to pozwala koordynować reklamy emitowane na różnych urządzeniach i prowadzić pomiary zdarzeń prowadzących do konwersji.

 • Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia analitycznego Facebook Pixel, aby realizować działania marketingowe na Facebooku oraz mierzyć ich skuteczność. Informacje pozyskane dzięki pikselowi wykorzystujemy m.in. do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, analizowania tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę, zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i w Serwisie. Pixel dostarcza serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Meta Platforms Irleand Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Szczegóły dotyczące usług Facebooka można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. Informacje dotyczące Facebook Pixel dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 • Wtyczki do portali społecznościowych

W naszym Serwisie obecnie stosujemy następujące wtyczki do portali społecznościowych: Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu w okienku nad jego inicjałem lub logo. Przycisk umożliwia bezpośrednią komunikację z dostawcą wtyczki. Dostawca wtyczki zapisuje zebrane na temat Użytkownika dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka analiza jest przeprowadzana przede wszystkim w celu prezentowania reklam dostosowanych do zapotrzebowania, a także do informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywności na naszych stronach internetowych.

Informujemy, że nie mamy wpływu na pobierane dane przez dostawców wtyczek i procedury przetwarzania otrzymanych danych. Nie jest nam również znany pełen zakres zbierania danych, cele przetwarzania ani okresy przechowywania. Nie posiadamy również informacji dotyczących usuwania danych zebranych przez dostawców wtyczek. Więcej informacji na temat Twoich danych zebranych przez właścicieli wtyczek można uzyskać w następujących oświadczeniach dostawców:

 • Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;
 • Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA; developers. facebook. com/docs/plugins/. Facebook podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies