Polityka prywatności

Obszar roboczy 1 kopia

POLITYKA PRYWATNOŚCI HUTY UBEZPIECZEŃ

 

Drogi Użytkowniku,

 

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej jako „Polityka”) ma na celu przekazanie Ci informacji o tym kim jesteśmy, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jakim celu to robimy, a także w jaki sposób przetwarzamy ww. dane i co zrobić by przetwarzanie to zakończyć.

 

Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r., dalej jako: „RODO”).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Irmar Investment sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kornela Makuszyńskiego 19, 31-752 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604045, NIP 6783172156, REGON: 369305009 o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł (dalej „Irmar”). Irmar jest właścicielem marki „Huta Ubezpieczeń”.

 

Możesz się z nami kontaktować:

 1. Pisemnie, na adres: Irmar Investment sp. z o.o., Kornela Makuszyńskiego 19, 31-752 Kraków,
 2. Mailowo, na adres: urbaniec@hutaubezpieczen.pl

 

Działając jako Administrator, Irmar ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz zwrócić się z każdym zapytaniem lub żądaniem dotyczącym przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz:

 1. wysłać pisemną wiadomość na adres: Irmar Investment sp. z o.o., Kornela Makuszyńskiego 19, 31-752 Kraków,
 2. wysłać wiadomość w formie maila bezpośrednio do Inspektora na adres: urbaniec@hutaubezpieczen.pl

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY:

W zakresie naszej działalności przetwarzamy dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie podczas kontaktu w ramach Huty Ubezpieczeń. Kontakt ten może być bezpośredni (np. podczas spotkania w celu zawarcia umowy ubezpieczenia) lub pośredni np. telefoniczny czy za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.hutaubezpieczen.pl

 

Zbierane przez nas dane obejmują w szczególności: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Dodatkowo jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych wynikających z publicznie dostępnych rejestrów (KRS, CEIDG etc.)

 

WAŻNE: Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne tj. możesz, ale nie musisz tego robić. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że podanie pewnych danych może być konieczne np. do zawarcia umowy, dokonania płatności za usługi IRMAR czy rozpatrzenia reklamacji itd. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane.

 

PODSTAWA I CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. Podjęcia na Twoje żądanie określonych działań przed zawarciem umowy (np. w celu kalkulacji warunków polisy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i przez czas niezbędny do wykonania tych działań,
 2. Zawarcia i wykonania umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy,
 3. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i przez czas niezbędny do wykonania tych obowiązków lub przez czas trwania naszej odpowiedzialności z tego tytułu lub upływu okresu przedawnienia dotyczącego roszczeń dotyczących wykonania tych obowiązków. Do naszych obowiązków prawnych można zaliczyć przykładowo:
 • Obowiązki wynikające z procedury rozpatrywania reklamacji,
 • Obowiązki wynikające z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy,
 • Obowiązki wynikające z wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumentów księgowych wymagane prawem podatkowym i przepisami o rachunkowości,
 • Obowiązki związane z przechowywaniem danych dla celów wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności oraz innych obowiązków nałożonych na nas w ramach RODO,
 • Obowiązki związane z udostępnianiem danych organom państwowym w granicach i na podstawie prawa (np. dla celów podatkowych, rachunkowych, statystycznych)
 1. Realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności w celach:
  1. Podjęcia i dochodzenia oraz obrony naszych roszczeń – do czasu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia praw do podjęcia przez nas działań w związku z umową,
  2. Tworzenia zestawień, analiz, statystyk czy raportów i podsumowań na potrzeby wewnętrzne związane z planowaniem rozwoju, ustalaniem strategii oraz podsumowaniem bieżącej działalności – przez czas trwania umowy a następnie przez czas biegu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (w przypadku braku umowy – przez czas trwania naszych działań a następnie przez czas biegu okresu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami),
  3. W celach marketingowych oraz w celach profilowania, w tym przede wszystkim w zakresie przekazywania informacji o produktach i usługach a także akcjach promocyjnych oraz ofertach specjalnych – przez czas trwania umowy lub przez czas trwania wyrażonej zgody marketingowej,
  4. Wsparcia obsługi klienta, w tym w celu udzielenia odpowiedzi w ramach formularza kontaktowego czy panelu klienta – przez czas trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie,
  5. W celach zapewnienia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa danych w sieci Internet – przez okres przechowywania danych oraz do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z tym przechowywaniem,
 2. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę w zakresie i w celach określonych w treści zgody oraz przez czas jej trwania, a po wycofaniu zgody do momentu przedawnienia roszczeń związanych z działaniami podjętymi na podstawie zgody lub do czasu ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności lub innych obowiązków nałożonych na nas na mocy RODO.

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe mogą być podejmowane (w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany) różne czynności obejmujące m.in. przechowywanie, przesyłanie, modyfikowanie, zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przeglądanie, dopasowywanie, łączenie, niszczenie, usuwanie, segregowanie.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W ramach naszej działalności możemy przekazywać Twoje dane:

 1. Naszym pracownikom, współpracownikom i zleceniobiorcom,
 2. Podmiotom przetwarzającym w naszym mieniu Twoje dane w zakresie innym niż określony w pkt. 1 (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne, księgowe itd.),
 3. Innym podmiotom, jeśli jest to potrzebne do prawidłowego wykonywania przez nas działalności oraz podejmowania czynności na podstawie umowy lub na Twoje żądanie wyrażone przed lub zamiast zawarcia umowy (np. zakładom ubezpieczeń, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą itd.)

 

Twoje dane osobowe mogą być ponadto przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej, w związku z:

 1. działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, m.in. Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH (W TYM PROFILOWANIE):

Przez okres obowiązywania umowy z Tobą do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem – na podstawie Twojej zgody, będziemy mogli automatycznie przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dokonywać ich tzw. profilowania.

 

Profilowanie to automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystywaniu do oceny Twoich zachowań, w tym analizy i prognozy Twojej sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, decyzji zakupowych, itp. Obejmuje ono np. określenie w jaki sposób korzystasz z Internetu czy jakie produkty kupujesz. Dzięki temu możemy dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb. Decyzje w tym zakresie podejmujemy w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies.


TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH:

W ramach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

1.      dostępu do Twoich danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać:

 • Wglądu w Twoje dane, który może dotyczyć wszystkich lub wybranych danych,
 • informacji na temat Twoich danych osobowych, w tym, m.in. informacji: czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie dane przetwarzamy, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, komu przekazujemy Twoje dane osobowe czy przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane,
 • przekazania kopii Twoich danych osobowych w wybranej przez Ciebie formie (jeśli forma nie zostanie oznaczona, dane zostaną przekazane domyślnie w formie elektronicznej).
 • przekazania kopii Twoich danych osobowych w wybranej przez Ciebie formie (jeśli forma nie zostanie oznaczona, dane zostaną przekazane domyślnie w formie elektronicznej).

 

2.      sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, w ramach których możesz żądać, abyśmy usunęli błędy, usterki, mylne informacje w zakresie Twoich danych.

3.      żądania usunięcia przez nas danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w ramach którego możesz żądać:

 • usunięcia przez nas Twoich danych osobowych,
 • poinformowania przez nas inne podmioty, którym upubliczniliśmy Twoje dane, które mamy obowiązek usunąć, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji,

 

4.      ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którym możesz do nas wystąpić w jednym z następujących przypadków:

 • jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych będących w naszej dyspozycji – wówczas możesz żądać ograniczenia przetwarzania np. poprzez zaprzestanie przetwarzania, przez okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość Twoich danych,
 • jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem np. nie uzyskaliśmy Twojej zgody, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu przez nas Twoich danych, żądając w to miejsce ograniczenia ich wykorzystania,
 • jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów przetwarzania, a są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • jeżeli złożyłeś sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas – wówczas możesz żądać ograniczenia przez nas przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 

5.      prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego możesz od nas żądać:

 • otrzymania danych osobowych, które przekazałeś nam na podstawie zgody lub umowy lub w związku z żądaniem przez Ciebie podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz które my przetwarzamy w sposób zautomatyzowany;
 • przesłania ww. danych bez utrudnień
 • przesłania przez nas ww. danych innemu podmiotowi, o ile jest to technicznie możliwe

 

6.      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

7.      prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez konsekwencji bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonaliśmy przed cofnięciem, przy czym po cofnięciu zgody, nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych i będziemy musieli je usunąć, chyba, że istnieć będzie inna podstawa prawna do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

8.      prawo do sprzeciwu wobec:

 • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wobec tzw. profilowania,
 • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przy czym gdy złożysz nam taki sprzeciw nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Twoich praw.

 

Swoje prawa możesz realizować w każdym czasie występując do nas z odpowiednim żądaniem:

1.      Pisemnie, na adres: Irmar Investment sp. z o.o., ul. Kornela Makuszyńskiego 19, 31-752 Kraków,

2.      Mailowo, na adres: a.urbaniec@hutaubezpieczen.pl

 

Udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań

 

PLIKI COOKIES:

Możemy używać plików cookies, kiedy korzystasz z usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego www.hutaubezpieczen.pl

 

Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tej stronie są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego komputera – jesteś zatem anonimowy (bez podawania Twojego imienia lub nazwiska).

 

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po Twojej stronie jako osoby odwiedzającej naszą stronę (np. na dysku twardym Twojego komputera, laptopa czy na karcie pamięci twojego telefonu lub innego urządzenia, z którego korzystasz). Są to informacje, które mogą być odczytane przez nasz system przy każdorazowym połączeniu się Twojego komputera lub innego urządzenia, z którego korzystasz. Dostarczają one danych statystycznych o Twoich ruchach i korzystaniu przez Ciebie z poszczególnych stron naszego serwisu. Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies służą do zwiększania Twojej wygody oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:

 • identyfikacji Ciebie jako osoby zalogowanej w naszym serwisie internetowym i pokazywania, że jesteś zalogowany,
 • zapamiętywania wybranych przez Ciebie ofert czy informacji o złożonych przez Ciebie zamówieniach,
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówień, ankiet lub danych logowania do naszego serwisu internetowego,
 • obsługi Twojego konta w serwisie internetowym,
 • dostosowania zawartości naszych stron do Twoich indywidulanych preferencji,
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego serwisu internetowego.

   

  Twoja przeglądarka internetowa standardowo domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia w tym zakresie należy w ustawieniach przeglądarki zastąpić automatyczną obsługę plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika).

   

  DODATKOWE INFORMACJE:
  W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować z uwzględnieniem podanych w niniejszej Polityce danych adresowych Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Twoja przeglądarka internetowa standardowo domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia w tym zakresie należy w ustawieniach przeglądarki zastąpić automatyczną obsługę plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika).

   

  DODATKOWE INFORMACJE:
  W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować z uwzględnieniem podanych w niniejszej Polityce danych adresowych Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.