Czym jest i jak działa regres ubezpieczeniowy?

Obszar roboczy 1 kopia

Regres ubezpieczeniowy to pojęcie, które powinien znać każdy. Regres ubezpieczeniowy to roszczenie, do którego prawo posiada zakład ubezpieczeń. Roszczenie regresowe polega na żądaniu od sprawcy wypadku lub kolizji zwrotu odszkodowania wypłaconego osobie poszkodowanej. Zakład ubezpieczeń ma do niego prawo w kilku ściśle określonych przypadkach:

  • Prowadzący wszedł w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa,
  • nie miał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym – wyjątek stanowią przypadki, w których chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia, a także pościg za osobą, która popełniła przestępstwo,
  • prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających,
  • zbiegł z miejsca zdarzenia,
  • wyrządził szkodę umyślnie.

Jednak prawo regresu nie dotyczy tylko kierowców, obowiązuje także w innych sferach życia.

Rodzaje regresu ubezpieczeniowego

Wyróżniamy 2 rodzaje roszczenia regresowego: typowy i nietypowy. Regres typowy ma miejsce wówczas, gdy firma ubezpieczeniowa z dniem wypłaty odszkodowania przejmuje roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za szkodę, np. w przypadku zalania mieszkania. Regres nietypowy to sytuacja, w której po wypłacie odszkodowania osobie poszkodowanej, firma ubezpieczeniowa zwraca się z regresem do swojego klienta, np. w przypadku spowodowania wypadku po spożyciu alkoholu.

Jak uniknąć roszczenia regresowego i wezwania do zapłaty?

W celu uniknięcia roszczenia regresowego należy unikać sytuacji wymienionych powyżej. Nie należy prowadzić pojazdu po alkoholu lub środkach odurzających, celowo wyrządzać szkodę, uciekać z miejsca zdarzenia oraz kierować bez posiadanych uprawnień.

Roszczenie regresowe, a spłata kredytu

Roszczenie regresowe dotyczy także spłaty kredytu. Występuje pomiędzy małżonkami, którzy wspólnie spłacają kredyt, a wzięli rozwód. Roszczenie regresowe w sprawie spłaty kredytu między małżonkami to nic innego jak roszczenie o zwrot pieniędzy. Wynika ono z zapłaty, której dokonał jeden z dłużników. Zadaniem roszczenia regresowego między małżonkami jest ochrona tego dłużnika, który rzetelnie spłaca kredyt.

Roszczenie regresowe, a alimenty

Roszczenie regresowe dotyczy także alimentów, nie należy jednak mylić go z pojęciem alimentów „wstecz”.  Jako że oboje rodzice zobowiązani są do ponoszenia kosztów wychowania i utrzymania dziecka, to roszczenie regresowe, przysługuje temu z rodziców, który samodzielnie utrzymywał dziecko, w zakresie kosztów i wydatków, które przewyższały jego obowiązek alimentacyjny.

Regres ubezpieczeniowy za zalanie mieszkania

Nieświadomie zalałeś mieszkanie sąsiadowi, a wszystkie szkody zostały pokryte z jego ubezpieczenia, jednak po czasie odezwało się do Ciebie towarzystwo ubezpieczeniowe z nakazem zapłaty? Prawo regresu daje możliwość wystosowania roszczenia zwrotnego przez ubezpieczyciela, który w określonych przez prawo wypadkach, po dokonaniu wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego nabywa prawo do jego zwrotu przez sprawcę szkody. Podstawę prawną odpowiedzialności za zalanie mieszkania sąsiada stanowi art. 415 Kodeksu cywilnego.

Czy roszczenie regresowe może ulec przedawnieniu?

Firma ubezpieczeniowa na dochodzenie roszczeń ma 3 lata (art. 118 kodeksu cywilnego). Wyjątek stanowi szkoda, która była wynikiem zbrodni lub występku, wtedy termin przedawnienia wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa.

Zobacz także: Kary za brak OC – jaki sprawdzić OC w UFG?