Czym są ubezpieczenia majątkowe? Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Obszar roboczy 1 kopia

Ubezpieczenia majątkowe stanowią kluczową część sektora ubezpieczeń, zapewniając ochronę finansową przed różnego rodzaju stratami lub uszkodzeniami majątku. Są to produkty finansowe, które pozwalają zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorstwom na zabezpieczenie się przed nieprzewidzianymi wydarzeniami, które mogą spowodować szkody materialne. Czym są ubezpieczenia majątkowe?

Ubezpieczenia majątkowe – co to?

Ubezpieczenia majątkowe to umowa, w ramach której ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zamian za uiszczoną przez ubezpieczającego składkę, do wypłaty określonego odszkodowania lub świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w umowie, takich jak zniszczenie, uszkodzenie czy też utrata wartości ubezpieczonego mienia. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każde mienie, np. nieruchomość lub pojazd.

Definicję ubezpieczenia majątkowego możemy znaleźć w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 821Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.” Ubezpieczenia majątkowe należą do II Działu ubezpieczeń, w którym znajduje się aż 18 grup.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Do ubezpieczeń majątkowych zaliczamy:

 • Ubezpieczenia domów i mieszkań – chronią przed stratami związanymi z uszkodzeniem lub zniszczeniem nieruchomości oraz jej wyposażenia na skutek pożaru, powodzi, kradzieży i innych zdarzeń.
 • Ubezpieczenia komunikacyjne – zapewniają ochronę przed szkodami powstałymi w wyniku wypadków drogowych, kradzieży pojazdu czy też zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenia turystyczne – obejmują różne zdarzenia, do których może dojść podczas podróży.
 • Ubezpieczenia przedsiębiorstw – skierowane do firm, chroniące ich majątek przed szkodami materialnymi, utratą zysków czy odpowiedzialnością cywilną.
 • Ubezpieczenia rolne – chronią przed stratami związanymi z działalnością rolniczą, takimi jak niekorzystne warunki pogodowe, choroby zwierząt czy uszkodzenie maszyn.

Ubezpieczenia majątkowe obowiązkowe i nieobowiązkowe

Ubezpieczenia majątkowe dzielą się na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Definicję ubezpieczenia obowiązkowego znajdziemy w Art. 3 Dzienniku Ustaw – Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych „Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.”

Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe

W Polsce do obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych zaliczamy:

 • Komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – inaczej zwane OC rolników. Gwarantuje ochronę osobom, które poniosą szkodę podczas pracy w gospodarstwie rolnym.
 • Ubezpieczenie budynków wchodzących gospodarstwa rolnego – zapewnia odszkodowanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zabudowań na skutek zdarzeń losowych, takich jak działanie żywiołów.
 • Ubezpieczenie obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów – to polisy OC obowiązkowe w przypadku wykonywania niektórych zawodów, np. w pracy inżyniera budowlanego, adwokata, lekarza, agenta ubezpieczeniowego i wielu innych.

Nieobowiązkowe ubezpieczenia majątkowe

Pozostałe ubezpieczenia majątkowe są nieobowiązkowe, dlatego wykupienie ich jest dobrowolne, jest to na przykład:

 • Ubezpieczenie domu lub mieszkania – chroni przed szkodami wynikającymi z takich zdarzeń jak pożar, powódź, kradzież. Jest nieobowiązkowe, ale wysoce zalecane.
 • Ubezpieczenie Auto Casco (AC) – zapewnia ochronę pojazdu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, niezależnie od tego, kto był winny wypadkowi. Jest to ubezpieczenie dobrowolne.
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – chroni przed szkodami lub zniszczeniem sprzętu elektronicznego, takiego jak komputery, smartfony, sprzęt audio-wideo.
 • Ubezpieczenie podróżne – oferuje ochronę podczas podróży, pokrywając koszty związane z nagłymi wypadkami, chorobami, utratą bagażu itp.

Warto wiedzieć: Czy możesz wykupić samo AC bez OC? Jak to zrobić?