Cesja polisy AC – kiedy jest niezbędna?

Obszar roboczy 1 kopia

Najczęściej cesja polisy AC zawierana jest z bankiem, który udzielił Ci kredytu na zakup pojazdu. Chociaż ubezpieczenie autocasco jest dobrowolne to kredytodawca może wymagać od nas zakupu tego rodzaju polisy. Kiedy cesja AC na rzecz banku jest niezbędna?

Na czym polega cesja AC?

Cesja polisy AC zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty odszkodowania na rzecz określonej osoby trzeciej lub podmiotu, na którą ustawiono cesję, w tym przypadku banku. Jest to sposób zabezpieczenia przez bank w przypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu.

Cesja na polisie AC – czego może wymagać bank?

Najczęściej cesja ubezpieczenia samochodu nie dotyczy obowiązkowego OC, a dobrowolnego autocasco. Co więcej, bank może wymusić na nas zakup polisy AC, a następnie dokonanie cesji. Dodatkowa polisa AC ma chronić pojazd w czasie obowiązywania umowy przed kradzieżą, zniszczeniami czy żywiołami. W ten sposób zabezpieczenia się zarówno interes kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. Jakie wymaga może mieć bank co do wykupywanego AC?

  • Długość okresu obowiązywania ubezpieczenia,
  • brak udziału własnego w likwidacji szkody,
  • suma ubezpieczenia AC musi być równa co najmniej wartości rynkowej pojazdu z dnia zawarcia umowy,
  • konieczność odnawiania umowy do czasu końca spłaty kredytu.

Cesja AC, a uszkodzenie pojazdu – kto otrzyma środki?

Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy kredytowej dojdzie do uszkodzenia samochodu należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do banku. Aby dokonać naprawy samochodu kredytobiorca musi otrzymać zgodę banku na przekazanie środków na naprawę do warsztatu. Zdarzają się także sytuacje, w których środki z ubezpieczenia są bezpośrednio przekazywane do banku. Wtedy instytucja podejmuje decyzję o przekazanie ich do kredytobiorcy.

Cesja polisy AC, a kradzież samochodu – kto otrzyma środki?

Cesja ubezpieczenia AC na rzecz banku ma także zabezpieczyć zarówno kredytobiorcę, jak i kredytodawcę w przypadku kradzieży samochodu. Jak jednak wygląda kwestii wypłaty odszkodowania? Po kradzieży środki z ubezpieczenia AC zostaną przekazane bankowi, jeżeli po opłacie zobowiązań kierowcy zostaną jeszcze wolne środki otrzyma je kredytobiorca.

Nie tylko cesja praw z polisy AC – jakie inne zabezpieczenia kredytu stosują banki?

Cesja AC to najpopularniejsza forma zabezpieczenia przez bank, jednak nie jedyna. Jakie jeszcze formy zabezpieczenia stosują banki?

  • Zastaw rejestrowy – Polega na umieszczeniu odpowiedniego wpisu w krajowym rejestrze zastawów i dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać raty, bank jako wierzyciel w pierwszej kolejności może zaspokoić swoje roszczenia poprzez przejęcie i sprzedaż auta.
  • Przewłaszczenie – To forma umowy, w świetle której kredytobiorca przenosi całkowitą lub częściową własność danego samochodu na wierzyciela, czyli bank. W praktyce bank na czas obowiązywania umowy kredytowej staje się współwłaścicielem pojazdu, a informacja o tym widnieje w dowodzie rejestracyjnym.
  • Weksel in blanco – To pisemne zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiej osoby poprzez wypisanie i podpisanie odpowiedniego papieru wartościowego. Weksel in blanco wydawany jest z pustym miejscem na kwotę, którą wypełnia kredytodawca w przypadku niespełnienia warunków umowy.

Zobacz także: Ubezpieczenie auto assistance – czy warto je wykupić?